Kwaliteit staat voorop

Bij Op Weg Jeugdhulp vinden we dat elke jeugdige recht heeft op ontwikkeling en we geloven dat elke jeugdige zich kan ontwikkelen. We streven er naar elke dag persoonlijke, professionele en deskundige zorg te leveren van een zo’n hoog mogelijk, kwalitatief niveau. Zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige leefomgeving. Het is voor ons belangrijk dat onze werkwijze hierbij aansluit en we ons handelen kunnen verantwoorden.

Belangrijke algemene kwaliteitsdoelstellingen van Op Weg Jeugdhulp

 • De wensen en behoeften van de klanten (kinderen, ouders, verwanten) kennen en hier blijvend aan voldoen.
 • Verantwoorde en betrouwbare zorg bieden aan kinderen in een veilige leef- en speelomgeving waardoor ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en voorbereiden op een passende vervolgplek.
 • Een uitdagende en veilige werkplek bieden waar medewerkers zich op professioneel en persoonlijk niveau zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en op een prettige manier kunnen werken.
 • Streven naar continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Samen sterk in kwaliteit | Kwaliteit lever je niet alleen, daarom stimuleren we de betrokkenheid en het kwaliteitsbewustzijn van alle medewerkers. Niet puur door het werken volgens protocollen en richtlijnen. We geloven dat iedere medewerker kwaliteiten heeft die ons kunnen helpen om elke dag beter te worden. De medewerkers zijn oprecht betrokken bij de doelgroep, denken en handelen in kansen en oplossingen en dragen op deze wijze bij aan de groei van Op Weg Jeugdhulp.

Resultaatgerichte continue verbetering | De kracht van Op Weg Jeugdhulp ligt in het alert zijn op continue verbetering. Op Weg Jeugdhulp maakt hierbij gebruik van diverse bronnen om resultaatgericht te kunnen verbeteren.

Wat zijn belangrijke bronnen?

 • De resultaten van de ontwikkeling van de jeugdige die gedurende het gehele zorgtraject zeer specifiek worden gemeten.
 • De samenwerking en betrokkenheid van ouders in het zorgtraject.
 • De resultaten van de tevredenheidslijsten die ouders/verwanten invullen aan het einde van het zorgtraject.
 • De data uit o.a. incidenten- en klachtenanalyses.
 • De resultaten van risicomanagement, zowel op cliënt- als op procesniveau.
 • De resultaten van diverse tevredenheidsonderzoeken, zoals het cliënttevredenheidsonderzoek, het medewerkertevredenheidsonderzoek en het ketenpartnertevredenheidsonderzoek.
 • De bevindingen uit interne audits.
 • De samenwerkingen met externe partijen.
 • De inbedding van de normen en eisen van belangrijke stakeholders.
 • De normen, eisen en ontwikkelingen uit wet- en regelgeving.
 • De continue evaluatie van de protocollen- en beleidsdocumenten.
 
Leiderschap in kwaliteitsborging | Op Weg Jeugdhulp streeft ernaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig is geïntegreerd in de bedrijfsvoering, zowel op locatie- als op organisatieniveau. Medewerkers zijn in hun dagelijkse werk betrokken bij de resultaten en prestaties en leveren een belangrijke bijdrage in het behalen van (kwaliteits)doelstellingen. Processen zijn ingericht en/of probeert Op Weg Jeugdhulp op die wijze in te richten dat er op een efficiënte en effectieve wijze kan worden voldaan aan de wensen en eisen van klanten en de processen de gewenste resultaten opleveren. Processen worden dusdanig beschreven dat de verschillende taken en verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd en de processtappen voor iedereen te begrijpen zijn. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van de dienstverlening (blijvend) hoog te houden. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks door het management beoordeeld en geanalyseerd. De resultaten vormen input voor de continue verbetering van het (meerjaren)beleid.

"Zo staan we samen sterk in kwaliteit!"

Hoe we dat doen

HKZ Keurmerk

Op Weg Jeugdhulp is sinds 2013 HKZ gecertificeerd. Het certificaat van HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering. We laten hiermee zien dat we kwaliteit en veiligheid uiterst serieus nemen. Met dit certificaat tonen we daarnaast aan dat we voldoen aan de eisen van onze stakeholders.

Wat zijn belangrijke eisen van HKZ?

 • Eisen voor het leveren van maatwerk aan de cliënt;
 • Relevante principes uit de Governance Code Zorg;
 • Eisen voor risicomanagement op organisatie- en procesniveau;
 • Eisen voor stakeholdermanagement;
 • Eisen voor samenwerking met interne en externe ketenpartners;
 • Eisen voor de veiligheidscultuur ;
 • Eisen voor cliënt- en medewerkersveiligheid.

 

Op Weg Jeugdhulp wordt jaarlijks door het Keurmerkinstituut getoetst op de juiste uitvoering van de normen en eisen die horen bij het HKZ certificaat. Al jaren wordt geconstateerd dat het kind in de gehele interne bedrijfsvoering centraal staat en dat het primaire zorgproces en het uitvoeren van het kwaliteitsmanagementsysteem als een huis staan, waar de continue verbetercyclus duidelijk aantoonbaar is.

Hier is Op Weg Jeugdhulp enorm trots op!

Overige wet- en regelgeving | De HKZ normen zijn niet de enige normen waar we aan voldoen. Belangrijke wet- en regelgeving zijn:

 • Jeugdwet;
 • Governancecode zorg 2022;
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz 2018);
 • Wet op de ondernemingsraden (WOR);
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet);
 • Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Caren Zorgt

Iedereen die zorg krijgt van Op Weg Jeugdhulp heeft een dossier. Hierin zijn o.a. de zorgplannen te vinden en de dagelijkse rapportages. Ouders of verwanten kunnen via het online portaal Caren meelezen in het dossier.

Veligheid

Op Weg Jeugdhulp vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige leefomgeving zorg ontvangen, daarbij hanteren wij een veiligheids- en gezondheidsbeleid. De veiligheid borgen we onder andere met gekwalificeerd personeel, kindvriendelijke lokalen voorzien van een tagsysteem, te letten op voedselveiligheid en allergieën en tijdens het buiten spelen goed op uw kind te letten.

Tevens heeft Op Weg Jeugdhulp een preventief beleid op weglopen en vermissing, om adequaat (preventief) te handelen bij incidenten en calamiteiten. Op alle locaties worden risico inventarisaties (RI&E) uitgevoerd met als doel een zo’n veilig mogelijke leef- en werkomgeving te creëren. Deze RI&E wordt op locatieniveau volgens planning actueel gehouden.

Bij Op Weg Jeugdhulp kan het voorkomen dat er zorgen zijn rond de veiligheid van een jeugdige. Op dat moment kan Op Weg Jeugdhulp de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling starten. Dit is een stappenplan waarin staat hoe wij omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dienen wij deze meldcode te hebben én het gebruik hiervan te bevorderen.

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling

Verwijsindex

Op Weg Jeugdhulp verwerkt de gegevens van de jeugdige in de verwijsindex. De verwijsindex is een systeem waarin Op Weg kan zien welke andere partijen betrokken zijn bij een jeugdige.

AVG

Privacy | Om goede en volledige zorg te kunnen leveren, heeft het Op Weg Jeugdhulp gegevens van (toekomstige) cliënten nodig. We maken gebruik van een contactformulier op onze website en iedere cliënt heeft zijn eigen elektronisch dossier. Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze cliënten en houden ons aan de Europese Privacywet (AVG).

Dat betekent dat wij de volgende regels hebben:

 • Wij bewaren alleen gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening.
 • Wij verwijderen alle gegevens wanneer de bewaartermijn is verstreken.
 • Wij zorgen voor goede beveiliging van alle dossiers.
 • Wij vragen toestemming (wanneer dat nodig is) voor het delen van gegevens.
 • Wij respecteren de privacyrechten van alle cliënten.

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Dit horen wij uiteraard graag terug. Mocht u echter een klacht hebben dan kunt u daar verschillende dingen mee doen. Wij gaan graag met u in gesprek om de inhoud van de klacht te horen. U kunt een gesprek aanvragen met een begeleider of teamleider. Samen gaan we op zoek naar een oplossing. U kunt ook altijd ondersteuning krijgen als u iets met uw klacht wilt doen, of als u toch besluit om uw klacht met iemand anders te bespreken. Op Weg Jeugdhulp biedt hiervoor onderstaande mogelijkheden, zie hiervoor het klachtenreglement. 

Complimenten en tips over onze dienstverlening zijn uiteraard altijd welkom! | Wij ontvangen deze graag via info@opwegjeugdhulp.nl. Alvast hartelijk dank!

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.