Dagbehandeling

Op Weg Jeugdhulp biedt 3 soorten dagbehandeling aan. Dat zijn:

  • de reguliere dagbehandelingsgroep 
  • de ondersteunde communicatiegroep
  • de schoolvoorbereidende groep

Team dagbehandeling

Ons gemotiveerde en betrokken team heeft zich ter aanvulling op opleiding(en) en ervaring, gespecialiseerd in het werken volgens de principes van ABA. De begeleiders op de groepen staan onder supervisie van behandelaren en logopedisten.

Onze behandelaren zijn BCBA® (Board Certified Behavior Analyst®, voor info zie www.bacb.com) of volgen hiervoor de opleiding aan de Florida Institute of Technology. Lees verder meer over onze dagbehandeling, bijvoorbeeld over de manier waarop wij logopedie hebben geïntegreerd in de ABA-behandeling en over de dagelijkse individuele training voor alle kinderen.

Voor wie is de dagbehandeling bedoeld?

Op Weg Jeugdhulp richt zich primair op de instroom van kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Tijdens de aanmeldprocedure wordt er samen gekeken of Op Weg Jeugdhulp een passende groep heeft voor het kind.

Reguliere groep

Kinderen die onder behandeling zijn bij Op Weg Jeugdhulp krijgen dagelijks, als onderdeel van de dagbehandeling, één-op-één begeleiding, maar ook begeleiding in groepsverband. Ook krijgen de kinderen wekelijks individuele behandeling van een logopedist. Een van de begeleidingsvormen die wij binnen de individuele training inzetten is Discrete Trial Teaching (DTT). Onderdelen van DTT zijn onder andere het opdelen van een vaardigheid in kleinere stapjes, het aanleren van één subvaardigheid per keer, het afbouwen van de hulp en het shapen van gedrag totdat het kind de vaardigheid volledig onder de knie heeft. Hierbij bieden we het kind de hulp die het nodig heeft (prompts), waardoor het kan leren met veel succeservaringen.

Op Weg Jeugdhulp & ogopedie

Lees hier meer over de logopedie.

Op Weg Jeugdhulp & logopedie

Lees hier meer over de logopedie.
Klik Hier

Ondersteunende Communicatiegroep

Wat als een kind graag wil communiceren, maar dit verbaal nog niet kan? Dan willen we niets liever dan het kind een stem geven. Daarin biedt Op Weg Jeugdhulp het kind en zijn of haar directe omgeving de gewenste begeleiding en ondersteuning aan. Samen met ouders en de groepsmedewerkers gaan we het kind leren communiceren door middel van ondersteunde communicatie. Wij zeggen we, omdat ook ouders dit moeten leren. Zij spelen immers, net als de rest van de omgeving van het kind, een belangrijke rol in het leren communiceren door middel van de ondersteunde communicatie.

Om uw kind te laten deelnemen aan deze groep is het een voorwaarde dat er een tablet beschikbaar is met het programma erop. Deze kan zelf aangeschaft worden of met de mogelijkheid deze te verkrijgen via de zorgverzekeraar. Om het leren optimaal te stimuleren is het tevens een voorwaarde dat ouders op deze manier gaan communiceren met hun kind. Er wordt van ouders en de omgeving van het kind een hoge betrokkenheid verwacht.

De kinderen op de ondersteunde communicatiegroep:

  • hebben een leeftijd tussen de 3,5 en de 6 jaar;
  • zijn niet tot minimaal verbaal;
  • mogen slechthorend zijn, mits hetgehoorverlies is opgeheven door een hulpmiddel;
  • hoeven geen diagnose te hebben;
  • staat taal op de voorgrond i.p.v. gedrag;
  • hebben geen medische hulpvraag.

 

Wij werken voornamelijk met de app Proloquo2go. Dit is een app, gebaseerd op pictogrammen, om de taalontwikkeling te stimuleren en communicatievaardigheden te vergroten, voor zowel beginners als gevorderden. De ondersteunde communicatie stimuleert ook de spraak. Dit zullen wij dan ook blijven ondersteunen. Daarnaast hebben wij de regel dat gesproken taal altijd voorgaat. Ook al maken we gebruik van de communicatie-app we blijven de spraak stimuleren. De app spreekt de woorden die gebruikt worden uit. Daarnaast spreken de trainers op de groep ook de woorden uit. Als het kind klanken kan maken of enkele woorden kan maken, gaat dit altijd boven de communicatie-app. Er blijft dan ook een doel aanwezig die zich richt op de spraakontwikkeling van het kind.

Om u een beter beeld te geven van de app en hoe dit in zijn werk gaat, kunt u dit filmpje bekijken. 

Schoolvoorbereidendegroep

Naast de reguliere- en communicatiegroepen, heeft Op Weg Jeugdhulp ook een schoolvoorbereidende groep. Het doel van deze groep is om de kinderen voor te bereiden op het speciaal onderwijs of het reguliere onderwijs. De doelgroep van de schoolvoorbereidende groep omvat dus ook kinderen die naar verwachting zullen doorstromen naar een vorm van onderwijs (regulier, SBO, SO (clusteronderwijs). Wist u dat… kinderen vanuit de reguliere groep kunnen doorstromen naar de school voorbereidende groep wanneer zij daar klaar voor zijn? Indien uit de kennismaking en observatie blijkt dat het kind passend zou zijn op de school voorbereidende groep, kan het kind hier ook al starten.

Een kind kan op de school voorbereidende groep geplaatst worden wanneer er behoefte is aan het ontwikkelen van pre-schoolse vaardigheden zoals groepsinstructies, een goede interactie met de andere kinderen op de groep, taakgerichtheid en werkhouding. Het kunnen leren en ontwikkelen in een groepssetting zonder al te veel tussenkomst van trainers is een voorwaarde voor deze groep, net als het kunnen blijven zitten tijdens een taak. Daarnaast is het van belang dat een kind zich verbaal of met een spraakhulpmiddel duidelijk kan maken.

Er wordt gewerkt in een klein groepje (maximaal 8 kinderen onder begeleiding van twee trainers) aan de hand van een zorgplan. In het zorgplan zijn de individuele doelen opgenomen waar wij aan zullen werken met het kind. Er wordt zowel een één op één als groepsgewijs met de kinderen gewerkt op de groep.

Op de groep  wordt er gewerkt aan de hand van een vaste dagstructuur, waarbij de nadruk ligt op school voorbereidende vaardigheden, denk hierbij aan een activiteitenschema, het volgen van een instructie, maar ook schoolse taken zoals leren lezen en schrijven. Op de schoolvoorbereidende groepen in Rotterdam Zuid en Dordrecht wordt ook samengewerkt met een leerkracht van Educé.

Wij bieden ondersteuning waar kind en gezin behoefte aan hebben.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.