91

Visie

Iedereen is uniek en bewandelt zijn eigen route | Bij Op Weg Jeugdhulp  geloven we dat iedereen zich kan ontwikkelen en er altijd kansen zijn om te groeien. Plezier, motivatie en een gevoel van veiligheid zijn essentieel om tot leren te komen. Elke stap, groot en klein, is van grote waarde en alle successen mogen gevierd worden. Op lange termijn ziet Op Weg Jeugdhulp zich als een organisatie die een brug heeft geslagen tussen zorg en onderwijs!

Missie

Samen op weg naar passende zorg | Het behandelen en begeleiden van kinderen en jeugdigen  met (een vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand en het optimaliseren van hun nabije omgeving, dát is waar Op Weg Jeugdhulp voor staat. Op Weg Jeugdhulp brengt díe behandeling en begeleiding die nodig is om het vertrouwen (terug) te krijgen en op eigen kracht verder te gaan. Samen gaan we op weg om alle kansen te ontdekken met motivatie en plezier als belangrijkste uitgangspunten. Elke stap in ontwikkeling brengen we specifiek en meetbaar in kaart, zodat we altijd weten wat de volgende stap is om verder te groeien.

Samen op weg naar de beste werkomgeving | Met elkaar successen vieren, professioneel en deskundig werken, maar ook mogen leren en gezien worden. Dat is waar Op Weg Jeugdhulp voor staat. Op Weg Jeugdhulp is de beste werkplek voor professionals die oprecht betrokken zijn bij de doelgroep, denken en handelen in kansen & oplossingen en bijdagen aan de groei van de organisatie. 

Kernwaarden

Innovatie, samenwerking, groei & ontwikkeling, passie, betrokkenheid, passend & nabij en het vieren van successen.

Hoe doet Op Weg Jeugdhulp dat?

Op de dagbehandeling gaat Op Weg Jeugdhulp als volgt te werk:

We zoeken naar stimulans en beloning om te zorgen voor de meest optimale ontwikkeling bij het kind. Met effect op de korte en lange termijn passend bij de eigenschappen en doelen van het kind én passend bij de context waarin het kind zich bevindt. 

Werken volgens de ABA-principes

Op Weg Jeugdhulp zet zich in voor het creëren van een leef- en leeromgeving thuis, op locatie en/of op school die een bijdrage levert aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Er wordt bij de kinderen veel geïnvesteerd in het aanleren van communiceren. De basis van de behandeling en begeleidingen is ABA. 

De werkwijze is ontwikkelingsgericht en gericht op het verhogen van de motivatie van het kind. Daarnaast worden ouders actief betrokken bij de behandelingen op de dagbehandeling en bij de  ontwikkeling van het kind.
 
Er vinden regelmatig gesprekken en evaluaties met ouders plaats over de doelen van het kind. Daarnaast kunnen ouders eens per half jaar meekijken op de behandelgroepen. Gedurende het meekijken op de groep ontvangen ouders advies van de trainers om thuis verder aan de doelen van het kind te werken. Ouders worden dagelijks op de hoogte gehouden van de behandeling en begeleiding via de rapportage.
 
Wat is ABA?
ABA staat voor: Applied Behavior Analysis (ABA). Bij een behandeling volgens ABA past men de leerprincipes uit de experimentele gedragsanalyse toe in de praktijk. ABA wordt vaak in verband gebracht met autisme, maar ABA geeft ook grote vooruitgang bij o.a. kinderen met ADHD, ADD, angststoornissen, agressie en andere gedragsproblemen. Meer informatie kunt u hier vinden.
 
 

Ambulante jeugdhulp

De ambulante begeleiding gaat als volgt te werk:

Op Weg Jeugdhulp streeft naar die volgende stap in ontwikkeling bij de jeugdige die op de korte en lange termijn een bijdrage levert om verder te komen. Dit doen we in de directe leef-en/of leeromgeving van de jeugdige samen met de direct betrokkenen. Het traject van de begeleider van Op Weg Jeugdhulp bestaat uit een 4-tal stappen.

Stap 1: Observatie | we observeren de jeugdige en zijn omgeving. Waar groeit hij/zij op, wat vraagt deze omgeving van hem/haar en welke begeleiding heeft de omgeving en/of de jeugdige nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Welke belemmeringen zijn er in deze omgeving en welk kansen liggen er juist? We observeren ook de jeugdige, welk gedrag laat deze zien, wat beweegt deze jeugdige, wat motiveert hem/haar? En met welke reden laat een jeugdige bepaalde gedragingen zien, wat wil de jeugdige hiermee ‘zeggen’. Uiteraard hebben we ook gesprekken met jeugdige en ouders over de ontwikkelvraagstukken en welke hulp zij hierin van waarde vinden.

Stap 2: Analyse | vervolgens analyseren we al deze informatie. We kijken naar wat van waarde is voor de vooraf gestelde vraagstukken en analyseren hoe de huidige situatie, de omgeving van de jeugdige en het gedrag van de jeugdige zelf zich verhoudt tot de ontwikkelvraagstukken. Wat is er nodig om de jeugdige de volgende stap in de ontwikkeling te laten zetten? Wat moeten we hiervoor doen.

Stap 3: Inzet begeleiding | de begeleiding die vanuit de analyse nodig is voeren we uit. We hebben gesprekken met ouders, geven hen mogelijkheden om samen met de jeugdige tot ander gedrag te komen, in sommige situaties doen we dingen voor. Soms is er meer nodig dan de hulp die wij direct kunnen bieden, dan gaan we samen met ouders en jeugdige op zoek naar samenwerkingen om in gezamenlijkheid wel tot beweging te komen.

Stap 4: Evaluatie | als laatste evalueren we de begeleiding. Zijn de vooraf gestelde doelen bereikt? Heeft het behalen van deze doelen het gewenste effect gehad op het leven van de jeugdige? Is er meer zorg nodig en wie is dan de juiste partij om deze zorg te leveren? We kijken samen met ouders en jeugdige naar de geleverde zorg en evalueren het proces, zo zorgen we ervoor dat niet alleen de jeugdige, maar ook wij zelf continue bezig zijn met groei en ontwikkeling.

Onze doelgroep

De dagbehandeling bij Op Weg Jeugdhulp richt zich op kinderen met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis en richt zich primair op de instroom van kinderen van 3 jaar tot 8 jaar. Op Weg Jeugdhulp biedt zorg aan kinderen en hun omgeving met diverse zorgvragen. Een gesprek en observatie zijn standaard onderdelen van de aanmeldprocedure bij Op Weg (zie aanmeldroute). Dit doen we om samen met u te bekijken of Op Weg Jeugdhulp de zorg kan leveren die nodig is.

Het komt voor dat Op Weg Jeugdhulp een behandel- of begeleidingstraject niet kan ingaan of kan afmaken. Bijvoorbeeld, omdat we daarvoor de expertise niet in huis hebben of de veiligheid in het geding komt.

Op Weg Jeugdhulp kan geen dagbehandeling bieden aan:

 • Kinderen met een medische diagnose of lichamelijke beperking waarbij dagelijks of incidenteel verpleegkundige handelingen/vaardigheden nodig zijn tijdens de aanwezigheid op de dagbehandeling;
 • Kinderen met onderliggende problematiek, die voorliggend is aan het gedrag. Hierbij kan gedacht worden aan een lichamelijke beperking en/of trauma gerelateerde problematiek;
 • Kinderen met ernstige gedragsproblematiek wat zich uit in agressief gedrag en waarbij de veiligheid van het kind of de omgeving niet gewaarborgd kan worden;
 • Kinderen waarvan ouders/wettelijke vertegenwoordigers niet of onvoldoende participeren in het realiseren van de doelen uit het zorgplan en/of niet achter de werkwijze van Op Weg staan;
 • Kinderen die verblijfszorg nodig hebben;
 • Een zorgvraag met een rechterlijke machtiging;
 • Een zorgvrager boven de 18 jaar.

Op Weg Jeugdhulp biedt ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun omgeving. Onze expertise ligt op het gebied van begeleiding van jeugdigen tussen 0 en 12 jaar met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis of een achterstand in hun ontwikkeling. Na aanmelding wordt door de aanmeld commissie beoordeeld of Op Weg Jeugdhulp passende begeleiding kan bieden, dit doen zij middels een observatie, een gesprek en het raadplegen van eerdere verslaglegging.

Het komt voor dat Op Weg Jeugdhulp een begeleidingstraject niet kan ingaan of kan afmaken, bijvoorbeeld omdat we daarvoor de expertise niet in huis hebben of de veiligheid in het geding komt.

Op Weg Jeugdhulp kan geen zorg bieden aan;

 • Jeugdigen met een hulpvraag die om langdurige begeleiding vraagt (> 9 maanden);
 • Jeugdigen met onderliggende problematiek, die voorliggend is aan het gedrag. Hierbij kan gedacht worden aan een lichamelijke beperking en/of trauma gerelateerde problematiek;
 • Jeugdigen met ernstige gedragsproblematiek wat zich uit in agressief gedrag en waarbij de veiligheid van het kind of de omgeving niet gewaarborgd kan worden;
 • Jeugdigen waarvan ouders/wettelijke vertegenwoordigers niet of onvoldoende participeren in het realiseren van de doelen uit het zorgplan en/of niet achter de werkwijze van Op Weg Jeugdhulp staan;
 • Jeugdigen die verblijfszorg nodig hebben;
 • Een zorgvraag met een rechterlijke machtiging;
 • Een zorgvrager boven de 18 jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.